Beleidsplan

ANBI Beleidsplan 2024 – Stichting In Beweging Tegen Kanker

 

Strategie
 

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel: het (doen) werven van fondsen ten behoeve van cofinanciering van lokale kanker gerelateerde doelen.
 

Missie

De missie van Stichting In Beweging Tegen Kanker (hierna te noemen IBTK) is tweeledig. Enerzijds willen wij eregasten (mensen die getroffen zijn door de ziekte kanker) twee dagen volledig in de watten leggen. Door middel van een lunch, een diner, entertainment, massages, culturele voorstellingen, willen wij proberen om de gedachte aan kanker voor even naar de achtergrond te verdringen. Daarnaast willen wij door middel van een 25-uurs non-stop wandelevenement geld ophalen voor een 3-tal lokale doelen, die allemaal kanker gerelateerd zijn.
 

Afwezigheid van een winstoogmerk

De opbrengst van het evenement komt volledig ten goede van de doelen die zijn bepaald. Omdat vooraf niet bekend is wat de opbrengst gaat zijn, worden aan de zorgvuldig geselecteerde goede doelen geen toezeggingen gedaan met betrekking tot de hoogte van de uitkering.
 

Bestemming liquidatiesaldo

In het geval van liquidatie van de stichting zal het batig liquidatiesaldo volledig worden uitgekeerd aan een ANBI-instelling

 

Beleid

De stichting tracht haar doelstelling te behalen door de volgende initiatieven:

 • Het organiseren van een 25-uurs wandelevenement
 • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten (ongeveer 8) voorafgaand aan het evenement
 • Het bieden van informatie over de activiteiten van de stichting, onder andere door gebruikmaking van diverse vormen van media
 • Samen te werken met diverse relevante organisaties en instellingen
   
Werving van gelden:

De activiteiten van stichting IBTK worden gefinancierd door:

 • Baten die voortkomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten
 • Inschrijfgelden van individuele deelnemers en teams
 • Sponsoring van bedrijven voor het wandelevenement
 • Subsidies en/of fondsenwerving en/of crowdfunding
 • Donaties, sponsorgelden en giften
 • Schenkingen, erfstellingen, legaten en lastbevoordeling
 • Alle overige bedragen en inkomsten
   
Beschikking over het vermogen van de stichting:

Geen van de bestuurders kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen.
 

Beleid ten aanzien van uitkering van gelden en bepaling van goede doelen

Door het bestuur wordt vooraf bepaald wat de begunstigde goede doelen zijn. Het streven is om per editie 3 lokale doelen te benoemen. Er is sprake van 1 terugkerend doel, namelijk Inloophuis de Cirkel in Helmond. Op basis van relevante argumenten wordt de keuze voor de overige doelen gemaakt.

De goede doelen van de vorige editie (2022)

 • Inloophuis de Cirkel in Helmond (bijdrage ten behoeve van hun algemene activiteiten)
 • Hospice de populier in Bakel (relaxfauteuils en overige meubilair)
 • Elkerliek ziekenhuis in Helmond (machine die aders makkelijker kan vinden, t.b.v. het comfortabel zoeken van een juiste ader van chemo-patienten)

De goede doelen voor de huidige editie (2024)

 • Inloophuis de Cirkel in Helmond (bijdrage ten behoeve van hun algemene activiteiten)
 • Hospice en logeerhuis Valkenhaeghe te Helmond (t.b.v. horren voor ramen zodat ongedierte niet binnen kan komen)
 • Waarschijnlijk: verstrekking van dispensers en zonnebrandcrème aan basisscholen en sportclubs in de regio, ter voorkoming van huidschade door de zon en in het kader van voorlichting

 

Beheer
 

Vermogen van de stichting:

Er wordt een kernvermogen aangehouden zodat vaste lasten (verzekeringen, website-onderhoud, kosten voor bank en boekhoudpakket) kunnen worden gefinancierd, alsmede ook de kosten voor het opstarten van een evenement (kosten vergunningen, huur toiletwagen, podium etc).
 

Kostenstructuur van de stichting

Er is sprake van een eenvoudige kostenstructuur. Veel van de benodigdheden tijdens een evenement zijn gesponsord. Er is geen bezoldiging van bestuurders en er worden geen onkosten vergoed.
 

Bepaling hoogte uitkering aan goede doelen

Pas nadat het evenement heeft plaatsgevonden kan worden bepaald wat de uitkering aan de begunstigde goede doelen zal zijn. De formule die hiervoor wordt gebruikt: opbrengst -/- kosten is uitkeringsbedrag. De penningmeester presenteert in de eerstvolgende bestuursvergadering na het evenement een overzicht van kosten en baten. Op basis van het benodigde kernsaldo op de rekening wordt aan het bestuur een voorstel gedaan over de uit te keren hoogtes. Het bestuur dient unaniem akkoord te zijn met dit voorstel alvorens tot uitkering wordt overgegaan.
 

Bestuur

Het bestuur van de stichting (IBTK) bestaat uit de volgende personen

Dorethé van de Kerkhof (voorzitter) – statutair bestuurder

Tristan van der Waart (vicevoorzitter / penningmeester) – statutair bestuurder

Wim van Asten (secretaris) statutair bestuurder

Tom Pennings (public relations) – niet statutair bestuurder

Alysha Möllmann (teams en activiteiten) -niet statutair bestuurder

Jolanda Robben (teams en vrijwilligers) - niet statutair bestuurder

Lisette van Bommel (eregasten) - niet statutair bestuurder

Onze sponsoren

Hoofdsponsoren
Supersponsoren
Stersponsoren
Vrienden van
Wilt u ook sponsor worden, klik hier voor meer informatie.