Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van IN BEWEGING TEGEN KANKER. Een ieder die gebruik maakt van het evenement IN BEWEGING TEGEN KANKER - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

IN BEWEGING TEGEN KANKER spant zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. IN BEWEGING TEGEN KANKER is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-provider en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

IN BEWEGING TEGEN KANKER geeft geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. IN BEWEGING TEGEN KANKER is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.
 

Auteursrecht

Bij het betreden van het evenement geeft u toestemming dat er foto’s van u gemaakt kunnen worden. Deze kunnen gebruikt worden voor promotie, website etc.
IN BEWEGING TEGEN KANKER spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op IN BEWEGING TEGEN KANKER, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart IN BEWEGING TEGEN KANKER tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.
 

Transactiekosten

Payment provider Mollie B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Mollie B.V. transactiekosten berekend. IN BEWEGING TEGEN KANKER is niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Mollie B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.
 

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website IN BEWEGING TEGEN KANKER zal IN BEWEGING TEGEN KANKER met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. IN BEWEGING TEGEN KANKER leeft daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. IN BEWEGING TEGEN KANKER geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. IN BEWEGING TEGEN KANKER krijgt volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij IN BEWEGING TEGEN KANKER daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. IN BEWEGING TEGEN KANKER gebruikt uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van IN BEWEGING TEGEN KANKER wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: info@inbewegingtegenkanker.com. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Voor deelname onder de 18 moet een toezichthouder aanwezig zijn, minimaal 21 jaar. Door de toezichthouder kan een jeugdteam meedoen. De toezichthouder brengt het jeugdteam op de hoogte van het gehele regelement. De toezichthouder is op de hoogte van de activiteiten van de teamleden. 

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.
 

Verwijderen van content

IN BEWEGING TEGEN KANKER behoudt zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Onze sponsoren

Hoofdsponsoren
Supersponsoren
Stersponsoren
Vrienden van
Wilt u ook sponsor worden, klik hier voor meer informatie.